Pravidelné povinnosti

Souhrn pravidelných povinností tělovýchovných jednot a sportovních klubů sdružených ve Sportovní unii Chebska

Vůči SUCH / ČUS

  • ročně platit členské příspěvky SUCH schválené Valnou hromadou SUCH
  • účastnit se Valné hromady SUK
  • aktualizovat informace týkající se TJ/SK v informačním systému ČUS na www.iscus.cz (zapisovat nové členy, vkládat finanční výkazy do Výkazů k určenému  datu, apod...)

Učetnictví  

Spolky a pobočné spolky jsou, jako právnické osoby, podle Zákona o účetnictví považovány za účetní jednotky.

Většina spolků spadá do kategorie:

  • mikro účetní jednotka - aktiva celkem do 9 000 000 Kč, čistý obrat do 18 000 000, průměrný počet zaměstnanců do 10
  • malá účetní jednotka - aktiva celkem do 100 000 000 Kč, čistý obrat do 200 000 000, průměrný počet zaměstnanců do 50

Malé a mikro účetní jednotky, které nemají povinný audit, můžou vést účetnictví ve zjednodušeném rozsahu (Zákon 563/1991 Sb. § 13a).

Daňovu evidenci (tzv. jednoduché účetnictví) můžou vést spolky a pobočné spolky, které nejsou plátcem DPH, jejich celkové příjmy za poslední uzavřené účetní období nepřesáhnou 3 000 000 Kč a hodnota jejich majetku nepřesáhne 3 000 000 Kč.

Účetní jednotky, které nejsou povinny mít účetní závěrku ověřenou auditorem, můžou sestavovat účetní závěrku ve zkráceném rozsahu.

Účetní závěrku jako nedílný celek tvoří:

a) rozvaha 

b) výkaz zisku a ztráty

c) příloha, která vysvětluje a doplňuje informace obsažené v částech uvedených pod písmeny a) a b)

Účetní závěrka musí obsahovat:

a) název a sídlo

b) IČO (pokud je má účetní jednotka přiděleno) a informaci o zápisu do veřejného rejstříku uváděnou na obchodních listinách,

c) právní formu účetní jednotky, případně informaci o tom, že účetní jednotka je v likvidaci,

d) účel, pro který byla účetní jednotka zřízena,

e) rozvahový den (§ 19 odst. 1) nebo jiný okamžik, k němuž se účetní závěrka sestavuje (§ 19 odst. 3),

f) okamžik sestavení účetní závěrky,

a musí být podepsána statutárním orgánem. 
(Vyhláška č. 504/2002 Sb.) 

Účetní jednotky jsou povinny zveřejnit účetní závěrku ve veřejném rejstříku ve Sbírce listin.

  • Malé účetní jednotky a mikro účetní jednotky, které nemají povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, nemusejí zveřejňovat výkaz zisku a ztráty.
  • Stále ale mají povinnost zveřejnit ostatní součásti účetní závěrky – tedy rozvahu a přílohu, v případě, že vedou podvojné účetnictví.
  • Účetní jednotky, které vedou jednoduché účetnictví zveřejňují Přehled o majetku a závazcích

Dotace

Pro více informací o aktuálně vypsaných dotačních titulech sledujte rubriku DOTACE. 


Poskytujeme servis ekonomického a administrativního charakteru pro všechny tělovýchovné jednoty a sportovní kluby v Chebském okrese.

Naším cílem je podporovat sport v okrese Cheb na všech úrovních, zejména pak sport pro širokou veřejnost tak, aby se stal součástí každodenního zdravého životního stylu.

NABÍDKA
SPORTU V OKOLÍ

vyberte si kde sportovat

VÝZNAMNÉ
SPORTOVNÍ AKCE

navštivte top sportovní akce

ZPRAVODAJ
ČUS

ke stažení